Νέα άρθρα

Πιστοποίηση προϊόντων : τι σημαίνουν οι πιστοποιήσεις στα προϊόντα που αγοράζουμε;

Πιστοποίηση προϊόντων

Πιστοποίηση προϊόντων : τι σημαίνουν οι πιστοποιήσεις στα προϊόντα που αγοράζουμε;

Η σύγχρονη  τάση στην αγορά των τροφίμων απαιτεί 3 βασικά χαρακτηριστικά : την υψηλή ποιότητα των διατιθέμενων προϊόντων, την ασφάλεια κατά την χρήση και κατανάλωση τους και την επωνυμία του παραγωγού, διαπιστωμένη αναμφισβήτητα στο προϊόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την τελευταία πρόσφατη τροποποίηση στον Κώδικα Ασφάλειας Προϊόντων που συνέταξε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, στην καλή μεταχείριση των ζώων και στην προστασία του περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό την διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, αλλά και την  ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας.

Οι συνειδητοποιημένοι καταναλωτές λοιπόν, είναι σκόπιμο να γνωρίζουν πως θα διαβάσουν τα ειδικά σύμβολά στις συσκευασίες των προϊόντων για να αντιλαμβάνονται τι προϊόν αγοράζουν, πως και που έχει παραχθεί και με τι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Πιστοποίηση προϊόντων βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πιστοποίηση προϊόντων

Πιστοποίηση προϊόντων

Ένα γεωργικό προϊόν μπορεί να φέρει την πιστοποίηση ως:

  • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  (Σ.Ο.Δ) : Εδώ η πιστοποίηση προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO και GLOBALGAP, όπως προστάζει η AGROCERT. Το Σύστημα αυτό είναι μια εναλλακτική μέθοδος παραγωγής, φιλική προς το περιβάλλον,  σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών αλλά και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων σε όλα τα στάδια παραγωγής. Έτσι επιτυγχάνεται: Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, συνεχής εκπαίδευση του παραγωγού, ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος, η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Αναζητήστε προϊόντα με το σήμα αυτό.

 

  • Βιολογικής Γεωργίας: Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ε.Ο.Κ. 2092/91 και η παραγωγή τους προϋποθέτει ότι: η γονιμότητα του εδάφους εξασφαλίζεται με καλλιέργεια ψυχανθών, με χλωρή λίπανση, με αμειψισπορά, με την ενσωμάτωση οργανικών λιπασμάτων όπως η κοπριά και το κομπόστ και ποτέ με την χρήση χημικών σκευασμάτων. Η δε καταπολέμηση ασθενειών, εντόμων και ζιζανίων πραγματοποιείται με την επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών προς καλλιέργεια,  με την εναλλαγή των καλλιεργειών, με την λήψη κατάλληλων φυσικών μέτρων και με την καταστροφή των ζιζανίων με φωτιά, ενώ είναι δυνατή η χρήση ακίνδυνων φυτό-προστατευτικών προϊόντων. Αν τα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί κατά αυτούς τους τρόπους, δεν είναι δυνατόν να πιστοποιούνται ως βιολογικής καλλιέργειας.

 

  • Βιολογικής κτηνοτροφίας: εδώ τα ζώα εκτρέφονται μόνο με πιστοποιημένες τροφές βιολογικής γεωργίας, επιλέγονται αυτόχθονες και ανθεκτικές σε ασθένειες φυλές για να είναι περιορισμένη η χρήση αντιβιοτικών, δίνεται βάση στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, απαγορεύεται η κακοποίηση των ζώων, ενώ ενθαρρύνεται η χρήση φυσικών βοσκοτόπων με αραιή βόσκηση και κατάλληλες συνθήκες στέγασης τους. Αν τα προϊόντα κρέατος δεν έχουν παραχθεί κατά αυτούς τους τρόπους, δεν είναι δυνατόν να πιστοποιούνται ως βιολογικής καλλιέργειας.

 

  • Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) : Η πιστοποίηση αυτή αφορά στο όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή χώρα και του οποίου η ποιότητα ή/και τα χαρακτηριστικά οφείλονται στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον. Στα προϊόντα αυτά, η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Αν θέλετε να αγοράσετε προϊόν ΠΟΠ, αναζητήστε το σήμα στην συσκευασία του.

 

  •  Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ): Εδώ η πιστοποίηση αφορά στο όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον τόπο ή την  χώρα και του οποίου η ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή . Η παραγωγή ή /και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Αν θέλετε να αγοράσετε προϊόν ΠΓΕ, αναζητήστε το σήμα στην συσκευασία του.

 

  • Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών: Τα προϊόντα με την πιστοποίηση αυτή δηλώνουν την εφαρμογή ενός συνόλου προδιαγραφών παραγωγής κρέατος πουλερικών ή αυγών ορνίθων, αυστηρά καθορισμένων, που σχετίζονται με την εκτροφή ή/και την διατροφή των πουλερικών. Κάθε προδιαγραφή αντιστοιχεί σε μία ένδειξη (σήμα) που τοποθετείται στο προϊόν. Έτσι έχουμε :

 Όσον αφορά στο κρέας πουλερικών μπορούμε να συναντήσουμε τις ακόλουθες ενδείξεις : ελεύθερης βοσκής, παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής, απεριόριστης ελεύθερης βοσκής, εκτατικής εκτροφής, πουλερικό που έχει τραφεί ….% του συγκεκριμένου είδους ζωοτροφής.

Όσον αφορά στα αυγά ορνίθων μπορούμε να συναντήσουμε τις ακόλουθες ενδείξεις : τον τρόπο διατροφής των ωοτόκων ορνίθων, “εξαιρετικά” ή “εξαιρετικά φρέσκα”.

 

  • Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ): Η ιδιοτυπία αφορά στο χαρακτηριστικό ή το σύνολο χαρακτηριστικών βάσει των οποίων ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο διακρίνεται σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας, ενώ το παραδοσιακό προϊόν είναι αυτό το οποίο αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκε στην κοινοτική αγορά με μετάδοση του μεταξύ των γενεών για τουλάχιστον 25 έτη.

 

  • Προαιρετική Επισήμανση Βοείου Κρέατος & Βόειο Κρέας Ποιότητας: Η Κοινοτική Νομοθεσία προβλέπει την ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού πλαισίου καταγραφής και επισήμανσης των βοοειδών, που περιέχει πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη χώρα γέννησης του ζώου, τη χώρα εκτροφής και σφαγής, την ημερομηνία σφαγής, τον κωδικό σφαγίου και άλλες πληροφορίες. Έτσι χρησιμοποιούνται ειδικές ετικέτες επισήμανσης των σφάγιων των βοοειδών, μόνο όταν ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σε όλο το σύστημα εκτροφής τους. Αναζητήστε αυτές τις ετικέτες στα προϊόντα που αγοράζετε.
Πιστοποίηση προϊόντων

Πιστοποίηση προϊόντων

Εμείς λοιπόν οι καταναλωτές έχουμε ευθύνη να αναζητούμε την κατά περίπτωση πιστοποίηση προϊόντων ώστε να συμβάλουμε στον καθορισμό ακόμα αυστηρότερων προδιαγραφών παραγωγής προϊόντων και τροφίμων, αλλά και στην άμεση προστασία του περιβάλλοντος.

Θέλετε να ξεκινήσετε το δικό σας πρόγραμμα διατροφής; Κάντε κλικ ΕΔΩ 

About The Author

Νεστορή Βασιλική , Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 

Comments are closed.

Scroll To Top