Νέα άρθρα

‘Οροι χρήσης website

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εξαιρούνται όσες ιστοσελίδες αναφέρουν την πηγή με ενεργό Link προς την σελίδα και έχουν προσθέσει το diaitologia.gr στα φιλικά ιστολόγια τους.
Ο δικτυακός τόπος καθώς και το περιεχόμενο αυτού ανήκουν στα φυσικά πρόσωπα/δημιουργούς του και αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και δύνανται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατά τους νόμους άλλων χωρών.
Οι δημιουργοί του www.diaitologia.gr διατηρούν τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, ήχων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου), με εξαίρεση το υλικό που τυχόν προστίθεται από τους ίδιους τους χρήστες. Τρίτοι ενδέχεται να έχουν αποκλειστικά ή μη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε μέρος του περιεχομένου του www.diaitologia.gr. Με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συμφωνείτε πως δεν πρόκειται -κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος της διάρκειας της συμφωνίας αυτής- να προσφύγετε, παραβιάσετε ή να αμφισβητήσετε την κυριότητα των δικαιωμάτων αυτών. Επιπλέον, το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο www.diaitologia.gr, η διάρθρωση και κατηγοριοποίησή του μπορεί να συνιστά βάση δεδομένων με την έννοια του Ν.2121/1993 και προστατεύεται δυνάμει του νόμου αυτού.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσίευση, αναδημοσίευση, επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, μεταβίβαση, προβολή, αναπαραγωγή, δημιουργία παραγώγων έργων, αγορά, ενοικίαση, πώληση, μέρους ή όλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.diaitologia.gr, συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου που προστίθεται από τους χρήστες. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.
Το diaitologia.gr σας παρέχει την μη αποκλειστική άδεια για προσωπική και μη εμπορική χρήση των υπηρεσιών του, πρόσβαση στις υπηρεσίες, προσωρινή αντιγραφή, εκτύπωση, μετάδοση και προσωρινή φύλαξη των περιεχομένων των υπηρεσιών του με την επιφύλαξη ότι το diaitologia.gr και τυχόν τρίτοι δικαιούχοι διατηρούν κατα όλο τον χρόνο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλες οι άλλες χρήσεις του περιεχομένου των υπηρεσιών, όλου ή μέρους αυτών, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς, της αναπαραγωγής, μόνιμης φύλαξης, αναμετάδοσης, διανομής ή συμπερίληψης σε άλλα μέσα ή ιστοσελίδες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση τoυ diaitologia.gr απαγορεύεται αυστηρά.
Προσθέτοντας κάθε μορφής περιεχόμενο στο diaitologia.gr δηλώνετε, ότι έχετε πλήρη δικαιώματα σε αυτό σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ή ότι έχετε την ρητή και προηγούμενη άδεια του δικαιούχου για την συγκεκριμένη χρήση. Το diaitologia.gr μπορεί να διαγράφει τον λογαριασμό όποιου χρήστη επανειλημμένως παραβιάζει τον ανωτέρο όρο, αφότου του διαβιβαστεί κατάλληλη ειδοποίηση για το θέμα αυτό από τον φορέα των πνευματικών δικαιωμάτων ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται στο diaitologia.gr με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή της πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείσθε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση, στην διεύθυνση info@ diaitologia.gr
Με την συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους, δηλώνετε ρητά και αμετάκλητα, ότι μεταβιβάζετε στo diaitologia.gr το μη αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης, αντιγραφής, μετάδοσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας, τροποποίησης, εισαγωγής ως δεδομένο σε μνήμη υπολογιστή/εξυπηρετητή, δημιουργίας παράγωγων έργων ακόμη και προσφοράς για πρόσβαση από/σε άγνωστο αριθμό ατόμων επί οποιουδήποτε περιεχομένου προσθέσετε στον δικτυακό τόπο (εφόσον έχετε το νόμιμο δικαίωμα προς αυτό), για όλον τον κόσμο για αόριστο χρόνο, και δηλώνετε, ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν ηθελημένη και ενσυνείδητη ενάσκηση του ηθικού σας δικαιώματος.
Το diaitologia.gr δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκμεταλλευθεί τo αναρτώμενo σε αυτό υλικό των χρηστών του μέσω πώλησης, μίσθωσης, δανεισμού ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασής τους σε τρίτον, χωρίς την προηγούμενη άδεια και συμφωνία του δημιουργού.
Με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχεστε το γεγονός ότι αστικές ή ποινικές ευθύνες μπορεί να σας αποδοθούν σε περιπτώσεις καταπάτησης των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες, τα λογισμικά συστήματα, τις βάσεις δεδομένων και το περιεχομένο του δικτυακού τόπου. Αναλαμβάνετε να αποζημιώσετε πλήρως τους δημιουργούς και ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου για οποιεσδήποτε ζημίες, έξοδα ή καταστροφές που μπορεί να υποστεί σαν αποτέλεσμα καταπάτησης των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων ή και του ίδιου του diaitologia.gr

 

 

Φόρμα επικοινωνίας

 

Verification

555

Leave a Reply

Scroll To Top